LANPASS VLASTNOSTI

MANAŽÉR HESIEL PRE SKUPINY

Bezpečnosť

Heslá v LanPass je možné dešifrovať iba so znalosťou prihlasovacích hesiel – aj pri fyzickom odcudzení Vášho servera sú heslá v bezpečí

Užívateľské prihlasovacie heslá sú jednosmerne zašifrované hash funkciou BCRYPT

Každý priečinok s heslami je zašifrovaný vlastným symetrickým šifrovacím kľúčom pomocou šifrovania AES-128 s HMAC

Privátne RSA kľúče sú zašifrované kľúčmi derivovanými pomocou BCRYPT z hesiel používateľov

Parameter cost funkcie BCRYTP je získaný po benchmarku výkonu Vášho servera, alebo môže byť nastavený manuálne

Správa hesiel

Spravovanie hesiel v priečinkoch

Vyhľadávanie hesiel

Exspirácia hesiel

Generátor hesiel

Technológia

Server/client architektúra

Rezponzívna aplikácia – desktop, mobil, tablet

Rest API

Funguje na PHP serveri /MySQL serveri

Správa použivatelov

neobmedzený počet používatelov

Neobmedzený počet priečinkov

Prístupové oprávnenia čítať/zapisovať/admin pre priečinky

Logovanie

Každá zmena atribútov hesiel je zalogovaná

Prístup k logu majú správcovia LanPass

Import/Export

Export do CSV

Import z CSV

Licencovanie

jednorazová kúpa